Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona gór

Pierwsze kary finansowe w sprawie modernizacji kolei linowej z Kuźnic na Kasprowy Wierch. Łamanie prawa przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu ukarane

DODANE: 8-3-2006

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 24.02.2006 ukarał Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu grzywną w wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2004 r., tj. 10000 zł z powodu rażących naruszeń Prawa o postępowaniu przez sądami administracyjnymi.

Polski Rząd również narażony jest na kary, jeśli dopuści do łamania lub próby ominięcia prawa krajowego oraz prawa UE w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę kolei linowej Kuźnice – Kasprowy Wierch na terenie Tatrzańskiego PN.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Liga Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie nie zgadzając się decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 marca 2004 r, utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 18.09.2003 r o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla inwestycji polegającej na „Przebudowie kolei liniowej Kuźnice – Kasprowy Wierch”, w dniu 29 września 2004 r wniosły skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

SKO w Nowym Sączu powinno zgodnie z ustawowym terminem przekazać do rozpatrzenia skargę i akta sprawy w terminie 30 dni (do dnia 29 października 2004 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Pomimo tego SKO w Nowym Sączy do dnia dzisiejszego nie dopełniło tego obowiązku. SKO złamało i nadal łamie art. 54 par. 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za co zostało ukarane.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot nie sprzeciwia się modernizacji wyeksploatowanej kolei, jedynie stoi na stanowisku, że wydana przez Burmistrza Miasta Zakopane decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla przedmiotowej inwestycji jest dokumentem sporządzonym z rażącym naruszaniem prawa ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego, opartym na źle sporządzonej i przestarzałej Ocenie Oddziaływania na Środowisko.

Niestety Wojewódzki Sąd Administracyjny od ponad półtora roku nie może rozpatrzyć skargi organizacji społecznych, gdyż akta sprawy nie zostały mu dostarczone przez SKO. Przetrzymując dokumenty organizacji społecznych (LOP, PTT oraz PnrWI) SKO daje „zielone światło” dla PKL. Zaniechanie to nosi znamiona celowego wstrzymywania rozpatrzenia skargi przez WSA w Krakowie i niczym nie da się usprawiedliwić. Zamierzamy w tej sprawie interweniować u Ministra Sprawiedliwości.

Obecnie już od sześciu miesięcy w Urzędzie Miasta Zakopane, na wniosek Polskich Kolei Linowych Sp. z o.o., toczy się postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy kolei linowej „Kuźnice-Kasprowy Wierch”. Procedura ta jest niezbędna, by PKL uzyskał pozwolenie na budowę na terenie objętym ochroną Naturą 2000.

Do dnia dzisiejszego Burmistrz Zakopanego nie dopuścił organizacji społecznych do udziału w toczącym się postępowaniu oraz nie zobligował firmy PKL do sporządzenia Raportu Oddziaływania na Środowisko, pomimo iż o konieczność przeprowadzenia OOS, z pełnym udziałem społecznym, wskazuje opinia prof. Henryka Okarmy (Przewodniczącego WROP w Krakowie), opinia Rady Naukowej Tatrzańskiego PN oraz stanowisko siedemdziesięciu dziewięciu najznakomitszych przedstawicieli polskiej nauki z tytułem Profesora.

Zgodnie z obowiązującym prawem rozbudowa kolei linowej na terenie Tatrzańskiego PN i obszarze Natura 2000 – „Tatry”, wymaga przeprowadzenia tzw. oceny habitatowej, która wynika z postanowień prawa wspólnotowego (Dyrektywa Habitatowa 92/43/EWG). Zgodnie z art. 6 ust. 3 Dyrektywy z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory jasno wskazane jest, że każde przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne dla ochrony walorów ostoi Natura 2000, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, podlega odpowiedniej ocenie skutków z punktu widzenia założeń ochrony. Przedsięwzięcie może zostać zrealizowane dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie ono niekorzystnie na dany teren, po uzyskaniu opinii całego społeczeństwa.

Nie da się ukryć, iż przebudowa Kolei linowej na Kasprowy Wierch nie jest związana z działaniami zmierzającymi do ochrony TPN i powinna być poprzedzona Oceną Oddziaływania na Środowisko, która wykaże jakie skutki niesie za sobą planowana inwestycja.

Ewentualna decyzja organu prowadzącego postępowanie (Urzędu Miasta Zakopane) o zwolnieniu inwestora z obowiązku przeprowadzenia procedury OOS i niedopuszczenie obywateli do składania uwag i wniosków, byłaby podjęta z ewidentnym naruszeniem ww. dyrektyw UE oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, co w konsekwencji doprowadziłoby do późniejszego stwierdzenia nieważności wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 11 POŚ), a także mogłaby narazić Państwo Polskie na konieczność wyjaśnień przed Komisją Europejską, nie wykluczając dotkliwych kar pieniężnych.

Planowana inwestycja, która od początku istnienia budziła ogromne kontrowersje, nie może dzisiaj być realizowana bez opracowania rzetelnego Raportu Oddziaływania na Środowisko oraz udziału naukowców, organizacji pozarządowych i obywateli zainteresowanych przyszłością ochrony Tatr. Tak ważna decyzja nie może zostać podjęta za zamkniętymi drzwiami!

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 606 950 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra,
tel.: 33 817 14 68