Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona gór

Stanowisko Pracowni na rzecz Wszystkich Istot w sprawie informacji prasowej z dnia 08.04.2010 r. pt. „Wycinka drzew na Czarnym Groniu – inwestor uniknął wielomilionowych opłat za usunięcie drzew”

DODANE: 21-4-2010

12 kwietnia 2010 r. otrzymaliśmy od Urzędu Miejskiego w Andrychowie pismo z żądaniem sprostowania informacji prasowej z dnia 08.04.2010 r. pt. „Wycinka drzew na Czarnym Groniu – inwestor uniknął wielomilionowych opłat za usunięcie drzew”. W trosce o wspólne dobro, jakim są publiczne pieniądze, autorytet urzędu, reputacja naszej organizacji, a przede wszystkim wartość ochrony przyrody Beskidu Małego, publikujemy stanowisko będące odpowiedzią na list Burmistrza:

 1. Stwierdzamy, że informacja, którą zamieściliśmy na naszym portalu, nie zawiera żadnych stwierdzeń niezgodnych z prawdą. Przedstawia ona opinie PNRWI na temat decyzji Burmistrza Andrychowa wydanych w latach 2006-2008, na podstawie, których inwestor mógł przystąpić do usunięcia 627 drzew. Na podstawie informacji, do których dotarliśmy, uważamy, że decyzje te zostały wydane z naruszeniem prawa. Przypominamy, że obowiązujące prawo wolności wypowiedzi pozwala na swobodne wyrażanie opinii na temat działalności organów administracji publicznej – zwłaszcza, gdy są one głęboko uzasadnione i udokumentowane. Tak jest w tym przypadku.
 2. Udostępniamy elektroniczną wersję decyzji zezwalających na wycinkę drzew [PDF, 3,4 MB] oraz wniosku Pracowni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o unieważnienie tych decyzji [PDF]. Przypominamy, że wniosek o unieważnienie decyzji złożył również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie. Do dnia dzisiejszego SKO nie wydało orzeczenia w przedmiotowej sprawie.
 3. Informujemy, iż Pracownia na rzecz Wszystkich Istot domaga się unieważnienia przedmiotowych decyzji administracyjnych przede wszystkim z następujących powodów:
  - niezgodność wycinki z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (przyjętego w drodze uchwały Rady Gminy Andrychów);
  - bezprawnego zwolnienia inwestora z konieczności uiszczenia opłat za usunięcie drzew;
  - brak podstaw merytorycznych (wskazania faktów uzasadniających wycinkę) do wydania zezwoleń na wycinkę drzew; burmistrz w wydanych decyzjach jedynie ogólnie wskazuje, że przesłanką wycinki jest masowe obumarcie drzew oraz względy bezpieczeństwa – jednak nie przedstawia żadnych konkretnych faktów uwierzytelniających te przesłanki;
  - brak określenia konkretnych zaleceń dotyczących kompensacji, jaka była przewidziana jako rekompensata za 200 (spośród ponad 600) wyciętych drzew.
 4. W informacjach podawanych przez lokalne media przytaczane są opinie przedstawicieli Urzędu Miasta w Andrychowie, według których urzędnicy nie wiedzieli o tym, że wycinka drzew, do której się odnosimy, będzie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej (wycinka drzew niezwiązana z prowadzeniem działalności gospodarczej może być zwolniona z opłat).
 5. Strona internetowa Urzędu Miasta w Andrychowie informuje o prowadzeniu rozmów pomiędzy inwestorem a Burmistrzem na temat inwestycji „Czarny Groń” już od 2007 r.
 6. Ponadto należy podkreślić, że:
  - naszym zdaniem niewiedza urzędników o faktycznym celu wycinki drzew może świadczyć o braku właściwej analizy dowodowej przed wydaniem decyzji administracyjnych (co stanowiłoby naruszenie art. 7 1 i 77 § 1 2 kodeksu postępowania administracyjnego);
  - według art. 145 § 13 kodeksu postępowania administracyjnego, Burmistrz Andrychowa miał prawny obowiązek wznowienia postępowania administracyjnego i zmiany swych wcześniejszych decyzji w momencie, w którym dowiedział się o faktycznym celu wycinki drzew. Cel ten został formalnie ujawniony przez inwestora we wniosku inwestora o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, który został złożony w Urzędzie Miasta w Andrychowie w dniu 14.07.2009 r. (decyzja ta nie została wydana; postępowanie w sprawie jej wydania umorzono z uwagi na dokonaną samowolę budowlaną). Burmistrz miał zatem wiele czasu na to, by zweryfikować choć część decyzji zezwalających na wycinkę drzew i tym samym doprowadzić ich orzeczenia do stanu zgodnego z prawem.

Dlatego Pracownia na rzecz Wszystkich Istot podtrzymuje swą opinię na temat tego, że wydanie decyzji administracyjnych zezwalających na wycinkę drzew na cele rozbudowy ośrodka narciarskiego „Czarny Groń” było niezgodne z prawem, skutkiem czego budżet gminy został pozbawiony należnych mu przychodów.

Zgodnie z reprezentacją
Prezes Radosław Ślusarczyk

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: 33 817 14 68

Przypisy:
1. „W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli”.
2. „Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy”.
3. „W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:
1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,
[...]
5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję”.