Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona gór

Harmonijny rozwój terenów górskich – człowiek, prawo i przyroda

Pomimo, że Polska nie jest krajem typowo górskim, narciarstwo zjazdowe cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Powoduje to stały rozwój tej branży. Buduje się nie tylko wiele nowych ośrodków narciarskich, ale sukcesywnie modernizuje i rozbudowuje już istniejące stacje sportów zimowych. Towarzyszący temu proces inwestycyjny i planistyczny obwarowany jest wymogami z dziedziny m.in. planowania zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, bezpieczeństwa i ratownictwa, czy też z dziedziny ochrony środowiska i przyrody.

Krajowe obserwacje i doniesienia naukowe z zagranicy jednoznacznie wskazują na to, że ośrodki narciarskie mogą wywierać znaczący negatywny wpływ na środowisko. Rzeczą oczywistą jest, że rozwój stosownej infrastruktury dla narciarstwa możliwy jest przede wszystkim na terenach górskich. Obszary te są natomiast szczególnie ważne w kontekście ochrony przyrody, gospodarki wodnej i adaptacji do zmian klimatycznych, a przy tym są ogromnie wrażliwe na każdą formę antropopresji.

Mając na uwadze wymagania ochrony ekosystemów górskich, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w latach 2014-2016 realizuje projekt pn. „Harmonijny rozwój terenów górskich – człowiek, prawo i przyroda”. Partnerem merytorycznym projektu jest Fundacja prawnicza Frank Bold.

Celem projektu jest zachowanie i ochrona ekosystemów górskich w procesie powstawania inwestycji narciarskich w terenach cennych przyrodniczo. Dla osiągnięcia tego celu zaplanowano następujące działania:

  • społeczny monitoring procedur planowania i wydawania decyzji dla inwestycji narciarskich w terenach cennych przyrodniczo, dla sprawdzenia czy wybrane inwestycje spełniają standardy wynikające z przepisów prawa, wymogów ochrony przyrody i norm bezpieczeństwa.
  • uczestnictwo w procedurach dot. realizacji wybranych inwestycji narciarskich w cennych, chronionych terenach przyrodniczych, dla przeciwdziałania powstawaniu ośrodków, które naruszają prawo, zagrażają przyrodzie i bezpieczeństwu ludzi.
  • przygotowanie niniejszej strony internetowej, dla upowszechnienia standardów realizacji inwestycji narciarskich zgodnych z prawem i bezpiecznych dla ludzi i przyrody; promowanie wśród narciarzy świadomego wyboru ośrodków, które dbają o przyrodę i spełniają wszystkie wymogi środowiskowe.
  • przygotowanie raportu dotyczącego problemów w funkcjonowaniu i stosowaniu prawa w procesie inwestycyjnym dla ośrodków narciarskich oraz jego zgodności z prawem EU.
  • przygotowanie wytycznych do przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko dla ośrodków sportów narciarskich jako praktyczne narzędzie wspomagające opracowywanie dokumentacji oceniających wpływ inwestycji narciarskich na przyrodę
  • monitoring i przeciwdziałanie sprzecznych z konstytucją oraz szkodliwych dla ludzi i przyrody zmian w prawie dla branży narciarskiej.